Dịch vụ

Dịch vụ ăn uống

Khách sạn phục vụ điểm tâm sáng, cơm đĩa và cơm phần theo thực đơn.